ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

សាកល្បង

01ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចាប់

01ម៉ាស៊ីនភាពតានតឹងបន្ទប់គេង

01ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចាប់ខ្លួន ២

01
ឧបករណ៍វ័យចំណាស់

01
អ្នកសាកល្បងភាពរឹង

01
ម៉ាស៊ីនតង់ស៊ីតេបញ្ឈរ

01
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តចាប់

01
ម៉ាស៊ីនតឹងណែនជាសកល

01
ឧបករណ៍ដុតខ្សែភ្លើង

ព័ត៌មានលម្អិត

01

01

01

01

01

01

01

01

01

ទាំងមូល

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01